Privacy

In overeenstemming met de huidige wetgeving en de bepalingen van artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. over de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over de vrij verkeer van die gegevens (hierna “Verordening”), Wij informeren u dat de Gegevensbeheerder van de gegevens die u verstrekt Social IT srl is (hierna de TITELHOUDER) met maatschappelijke zetel in Via Kufstein 5| I-38121 TN Fiscaal nummer en BTW-nummer 02992720926.

Navigatiegegevens

De computersystemen en programma’s die worden gebruikt voor de werking van de site verzamelen enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen bijvoorbeeld IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de URI -Uniform Resource Identifier- adressen van de aangevraagde bronnen, tijd van het verzoek, methode gebruikt bij het indienen van het verzoek aan de server, grootte van het bestand verkregen als reactie, numerieke code over de status van de respons die door de server wordt weergegeven -goed einde, fout, enz.- en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem van de gebruiker en de computerruimte) Hoewel deze informatie niet wordt verzameld om te worden gekoppeld aan geïdentificeerde gegevenssubjecten, door zijn aard zou, via verwerking en associatie met gegevens die door derden worden bewaard, gebruikers kunnen identificeren. Dergelijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van statistische informatie die niet is gekoppeld aan gebruikersidentificatiegegevens over het gebruik van de site en voor het controleren van de goede werking ervan en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt om verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computermisdrijven tegen de Site.

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker

Er is geen verstrekking van persoonlijke gegevens door de gebruiker vereist om de site te raadplegen. Elk contact met de TITELHOUDER, of de optionele, expliciete en spontane verzending van berichten, elektronische of traditionele post naar de ADRESSEN VAN DE TITELHOUDER zoals aangegeven op de site houdt de latere verkrijging van het adres in, inclusief e-mail, van de afzender of het relevante telefoonnummer, noodzakelijk om te reageren op verzoeken, evenals eventuele andere persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de relevante communicatie. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om te reageren op het verzoek van de gebruiker en mogen alleen aan derden worden bekendgemaakt indien dat noodzakelijk is voor dat doel. De verwerking van gegevens voor deze doeleinden vereist geen toestemming van u, aangezien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen (art. 6, lid 1, letter b) om aan een wettelijke verplichting te voldoen (Art. 6, lid 1, letter a) van de Verordeningen). De verwerking van gegevens zal worden uitgevoerd door personeel aangesteld door de TITELHOUDER met procedures, technische en computertools die geschikt zijn om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te beschermen bestaat uit hun verzameling, opname, organisatie, opslag, raadpleging, verwerking, aanpassing, selectie, extractie, vergelijking, gebruik, koppeling, blokkering, communicatie, verspreiding, annulering, vernietiging daarvan, inclusief de combinatie van twee of meer van bovenstaande activiteiten. Deze gegevens worden bewaard voor de strikt noodzakelijke tijd om de gebruiker de gevraagde dienst te kunnen leveren, en worden daarna onmiddellijk verwijderd zonder afbreuk te doen aan verdere bewaarplichten die door de wet zijn voorzien. Uw gegevens zullen niet worden verspreid. Als onderdeel van zijn activiteiten en voor de hierboven aangegeven doeleinden kan DE TITELHOUDER gebruikmaken van diensten verleend door derden die namens DE TITELHOUDER optreden en volgens de instructies, als gegevensverwerkers. Dit zijn entiteiten die TITELHOUDER voorzien van verwerkings- of instrumentale diensten (bijv., computerdiensten voor de werking van de site). U kunt een volledige en bijgewerkte lijst van de personen die zijn aangesteld als gegevensverwerkers aanvragen door contact op te nemen met een van de onderstaande contactpersonen. Gegevens kunnen worden overgedragen binnen de Europese Unie, waar TITELHOUDER of zijn leveranciers zijn gevestigd of hun servers in dergelijke landen hebben. Gegevens zullen niet buiten de Europese Unie worden overgedragen.

U heeft te allen tijde het recht om uw rechten uit te oefenen op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief het recht op:

  • Ontvang bevestiging van het bestaan van uw persoonlijke gegevens en toegang tot hun inhoud;
  • bijwerken, wijzigen en/of corrigeren van uw persoonlijke gegevens;
  • verzoek tot verwijdering (vergetelheid), omzetting in anonieme vorm, blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt of beperking van verwerking;
  • bezwaar maken om legitieme redenen tegen de verwerking;
  • een kopie van de gegevens ontvangen die u heeft verstrekt en verzoeken dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere gegevensbeheerder;

door een specifiek verzoek te sturen naar: info@ericaproject.eu.

Afmelding nieuwsbrief

Op elk moment kan de gebruiker zich afmelden voor de nieuwsbrief van de TITELHOUDER door de instructies in de ontvangen e-mail te volgen.

Gebruik van cookies

De website van de TITELHOUDER maakt geen gebruik van profileringscookies, maar alleen van technische en analytische cookies, zowel de eigen cookies als die van derden. U kunt het gebruik van cookies beperken of uitschakelen via uw webbrowser. In dat geval kunnen sommige functies van de site echter ontoegankelijk worden.

Hieronder volgt de lijst van technische en analytische cookies die door deze site worden gebruikt, zowel eigen als van derden:

U kunt weigeren cookies te gebruiken door de juiste instelling te selecteren in uw browser. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die worden gegenereerd door de cookie en betrekking hebben op uw gebruik van de website, worden opgeslagen (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van dergelijke gegevens door Google, door het downloaden en installeren de browser plug-in beschikbaar op de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Voor algemene informatie over het privacybeleid van Google Analytics en om cookies uit te schakelen, bezoek alstublieft de volgende link https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Om cookies uit te schakelen door de configuratie van grote browsers, bezoek de volgende links:

Auteursrecht/Intellectueel Eigendom

Gebruikers van de website van DE TITELHOUDER mogen alle materialen op de website downloaden of afdrukken voor persoonlijk gebruik. Geen van de informatie op deze website mag worden gekopieerd, verspreid of op enigerlei wijze worden doorgegeven voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de TITELHOUDER. Voor alle materialen die van deze website zijn gedownload, moet de bron en referenties worden vermeld.

Aansprakelijkheid

Het materiaal op deze website wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt. De TITELHOUDER maakt geen enkele verklaringen of garanties wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid van alle materialen en informatie die daarin zijn opgenomen en op deze website worden weergegeven. De TITELHOUDER behoudt zich het recht voor om verbeteringen of wijzigingen aan te brengen in de online inhoud zonder voorafgaande kennisgeving. Het gebruik van het materiaal (of enige informatie daarin verwerkt), geheel of gedeeltelijk, zoals opgenomen op deze website, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De TITELHOUDER wijst elke aansprakelijkheid af voor welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele en/of gevolgschade schade als gevolg van toegang tot de website en het gebruik van de daar verstrekte materialen. De TITELHOUDER geeft geen garanties over websites die via deze website worden bezocht en die niet worden onderhouden, gecontroleerd of gemaakt door de TITELHOUDER. De TITELHOUDER onderschrijft deze sites niet en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud.