Prywatność

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami art. 13 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej "Rozporządzeniem") informujemy, że Administratorem podanych przez Państwa danych jest Social IT srl (zwana dalej UPRAWNIONYM) z siedzibą w Via Kufstein 5| I-38121 TN NIP i VAT 02992720926.

Dane lokalizacyjne

Systemy komputerowe i programy używane do obsługi witryny gromadzą niektóre dane osobowe, których transmisja jest dorozumiana z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej (np. adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną,
adresy URI – Uniform Resource Identifier – żądanych zasobów, czas żądania, metoda użyta do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny o statusie odpowiedzi udzielonej przez serwer – dobry koniec, błąd itp. oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika i środowiskiem komputerowym). Chociaż informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami, których dane dotyczą, ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Takie dane są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania informacji statystycznych niezwiązanych z żadnymi danymi identyfikacyjnymi użytkownika na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane te mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko Witrynie.

Dane dobrowolnie dostarczone przez użytkownika

Do korzystania z witryny nie jest wymagane podanie danych osobowych przez użytkownika. Jednakże jakikolwiek kontakt z UPRAWNIONYM lub opcjonalne, wyraźne i spontaniczne wysyłanie wiadomości, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, na adresy UPRAWNIONEGO wskazane na stronie
pociąga za sobą późniejsze uzyskanie adresu, w tym e-mail, nadawcy lub odpowiedniego numeru telefonu, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w odpowiednich komunikatach. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na żądanie użytkownika i mogą być ujawniane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do tego celu. Przetwarzanie danych w tych celach nie wymaga zgody użytkownika, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na żądanie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b) Regulaminu), a także, w stosownych przypadkach, do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a) Regulaminu). Przetwarzanie danych będzie prowadzone przez personel wyznaczony przez UPRAWNIONEGO przy użyciu procedur, narzędzi technicznych i informatycznych odpowiednich do ochrony poufności i bezpieczeństwa danych użytkownika i polega na ich gromadzeniu, rejestrowaniu, organizowaniu, przechowywaniu, przeglądaniu, przetwarzaniu, modyfikowaniu, selekcji, ekstrakcji, porównywaniu,  wykorzystywaniu, wzajemnym łączeniu, blokowaniu, przekazywaniu, rozpowszechnianiu, anulowaniu, niszczeniu, w tym łączeniu dwóch lub więcej z powyższych czynności.
Dane te są przechowywane przez okres ściśle niezbędny do świadczenia użytkownikowi żądanej usługi, a następnie są niezwłocznie usuwane, bez uszczerbku dla dalszych obowiązków przechowywania przewidzianych przez prawo. Dane użytkownika nie będą rozpowszechniane. W ramach swojej działalności i w celach wskazanych powyżej, UPRAWNIONY może korzystać z usług świadczonych przez osoby trzecie działające w imieniu UPRAWNIONEGO i zgodnie z jego instrukcjami, jako podmioty przetwarzające dane. Są to podmioty, które świadczą na rzecz UPRAWNIONEGO usługi przetwarzania danych lub usługi instrumentalne (np. usługi informatyczne związane z obsługą strony internetowej). Możesz poprosić o pełną i zaktualizowaną listę osób wyznaczonych jako podmioty przetwarzające dane, kontaktując się z jedną z poniższych osób kontaktowych. Dane mogą być przekazywane w obrębie Unii Europejskiej, w przypadku gdy UPRAWNIONY lub jego dostawcy mają siedzibę lub mają swoje serwery w takich krajach. Dane nie będą przekazywane poza
Unię Europejską. Użytkownik będzie uprawniony, w dowolnym czasie, do wykonywania swoich praw wynikających z obowiązującego prawa, w tym prawa do:

  • Otrzymania potwierdzenia istnienia swoich danych osobowych i dostęp do ich treści;
  • aktualizowania, modyfikowania i/lub poprawiania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia (zapomnienia), przekształcenia w formę anonimową, zablokowania
    danych przetwarzanych z naruszeniem prawa lub ograniczenia przetwarzania;
  • sprzeciwiania się przetwarzaniu danych z uzasadnionych powodów;
  • otrzymania kopii podanych przez siebie danych i zażądania ich przekazania innemu
    administratorowi danych;

wysyłając specjalny wniosek na adres: info@ericaproject.eu.

Rezygnacja z subskrypcji newslettera

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu UPRAWNIONEGO, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanej wiadomości e-mail.

Korzystanie z plików cookie

Strona internetowa UPRAWNIONEGO nie wykorzystuje profilujących plików cookie, a jedynie techniczne i analityczne pliki cookie, zarówno własne, jak i stron trzecich. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć korzystanie z plików cookie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jednak w takim przypadku niektóre funkcje witryny mogą stać się niedostępne. Poniżej znajduje się lista technicznych i analitycznych plików cookie używanych przez tę witrynę,
własnych i zewnętrznych:

Użytkownik może zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Użytkownik może również zapobiec rejestrowaniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i dotyczących korzystania przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Aby uzyskać ogólne informacje na temat polityki prywatności Google Analytics i wyłączyć pliki cookie, odwiedź następujący link https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Aby wyłączyć pliki cookie poprzez konfigurację głównych przeglądarek, odwiedź poniższe łącza:

Prawa autorskie/własność intelektualna

Użytkownicy strony internetowej UPRAWNIONEGO mogą pobierać lub drukować kopie wszelkich materiałów znajdujących się na stronie internetowej do użytku osobistego. Żadna z informacji zawartych na tej stronie internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana lub przekazywana w jakikolwiek sposób do użytku komercyjnego bez pisemnej zgody UPRAWNIONEGO. W przypadku wszelkich materiałów pobranych z tej strony internetowej należy podać źródło i odniesienia.

Odpowiedzialność

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym. UPRAWNIONY nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności lub kompletności jakichkolwiek materiałów i informacji włączonych do nich i zawartych na tej stronie internetowej. UPRAWNIONY zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń lub zmian w treści online bez powiadomienia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie materiałów (lub jakichkolwiek informacji do nich włączonych), w całości lub w części, zawartych na niniejszej stronie internetowej. UPRAWNIONY zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe i/lub wtórne szkody wynikające z dostępu do strony internetowej i korzystania z zamieszczonych na niej materiałów. UPRAWNIONY nie składa żadnych oświadczeń dotyczących stron internetowych, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, które nie są utrzymywane, kontrolowane lub tworzone przez UPRAWNIONEGO. UPRAWNIONY nie popiera tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.